Εγχειρίδιο MILEAGE για εκπαιδευτές

Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις πληροφορίες και τις οδηγίες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία MILEAGE και να παρέχουν το πρόγραμμα μάθησης MILEAGE στην ομάδα-στόχο. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τι αφορά τους ηλικιωμένους και πώς να χρησιμοποιούν τα προτεινόμενα εργαλεία. Χρειάζονται επίσης μια σαφή εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηλικιωμένοι και οδηγίες για την υποστήριξή τους ώστε να ξεπεράσουν τόσο τα εμπόδια όσο και τους κινδύνους. Το εγχειρίδιο προσφέρει προτάσεις για να διασφαλιστεί ότι οι νεότεροι ηλικιωμένοι έχουν κίνητρο να υποστηρίξουν τους ηλικιωμένους και ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πώς να προωθήσουν καλές ευκαιρίες μάθησης από συνομηλίκους και δυνατότητες κοινωνικοποίησης. Οι εκπαιδευτικοί και οι ηλικιωμένοι συνομηλίκοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εγχειρίδιο για να αντλήσουν έμπνευση για την προσαρμογή του επικοινωνιακού τους στυλ και της παιδαγωγικής τους.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422
Copyright © | Privacy policy